Back to top

Állásajánlatok

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézete az alábbi

munkakörök betöltésére hirdet felvételt:

 

Agrárminiszter

                   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központban

Pénzügyi ügyintéző munkakörben

gazdasági főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.

Pest megye, 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ gazdasági vezetői feladatainak teljes körű ellátása, a pénzügyi, számviteli terület irányítása;

- A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ tekintetében az intézmény működésével összefüggő pénzügyi, gazdasági feladatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint;

 - A szakmai tevékenységhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetőségek összhangjának megteremtése;

- Intézményi és külső információt biztosító pénzügyi, gazdasági rendszer kialakítása és működésének biztosítása;

- Hazai és európai uniós pályázati programok tervezésében való részvétel, a nyilvántartási és elszámolási feltételek megteremtése, az előírások megfelelő intézményi alkalmazása;

- Az irányító szervvel pénzügyi, gazdasági jellegű kapcsolattartás, a szükséges adatszolgáltatások megfelelő biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi, illetve főiskolai végzettség;
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
 • a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
 • szerepelnie kell az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • magas szintű számviteli/pénzügyi, Microsoft Office szoftverismeret;
 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély.
 • állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem állás.
 • költségvetési intézmények gazdálkodására, illetőleg a közalkalmazotti munkáltatóra vonatkozó munkajogi, munkaügyi és bérszámfejtési alapismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga;
 • felsőfokú képesítés költségvetési szakirányon;
 • hazai és EU pályázatok elszámolásában való jártasság;
 • felsőfokú képesítés költségvetési szakirányon;
 • a felhasználói és pénzügyi-számviteli számítógépes rendszerek magas szintű ismerete, azok használatában való jártasság különösen a SALDO pénzügyi-számviteli programrendszer kezelésének részletes, felhasználói szintű ismerete;
 • költségvetési gazdálkodás részletes ismerete;
 • „B” kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány;
 • mezőgazdasági, természetvédelmi szakismeret jellegű tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata;az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;
 • a feladat ellátására, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések részletes kifejtése;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja a gazdasági főigazgató-helyettessé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baktay Borbála, az NBGK főigazgatója nyújt, a +36 53 380 070-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton „SZIF/445/2022. NBGK gazdasági főigazgató-helyettes” tárggyal a Személyügyi és Igazgatási Főosztály részére a hatterintezmenyek@am.gov.hu  e-mail címen keresztül történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a benyújtási határidőt követő 21 napon belül a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági főigazgató-helyettes személyéről - a bizottság véleményét mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül az agrárminiszter dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2022. június 14.
 • Az intézmény honlapján: www.nodik.org – 2022. június 14.
 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu – 2022. június 14.
 • Dél-Pest megyei SzuperInfo hetilap – 2022. június 14.
 • Jászsági Tuti Tipp hetilap – 2022. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárásban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A gazdasági főigazgató-helyettest az agrárminiszter nevezi ki, azonban felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az agrárminiszter fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

pályázatot hirdet

a Haszonállat-génmegőrzési Intézet

Gondnokságára

Gondnok osztályvezető

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: 1 év határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a meghosszabbítás lehetőségével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

A munkakör betöltésének feltételei:

Felsőfokú műszaki, szakirányú végzettség, gépészmérnök, építészmérnök

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az NBGK HGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok összefogása és koordinálása.
 • Az osztály munkájának, feladatellátásának napi szintű megszervezése, folyamatos irányítása, a feladatok megfelelő szintű elvégzésének ellenőrzése.
 • Az éves munkatervben foglalt feladatok végrehajtásának operatív kidolgozása.
 • Szakmai egyeztetés és kapcsolattartás, területbejárás tervezőkkel, kivitelezőkkel.
 • Beruházások felügyelete és ellenőrzése.
 • Javaslattétel és aktív közreműködés az épületek felhasználóbarát és költséghatékonyabb működtetésével kapcsolatban.
 • Együttműködés a Gazdasági – pénzügyi, a Fejlesztési, valamint a szakmai osztályokkal.          

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és egyéb juttatások az interjún kerülnek egyeztetésre.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú műszaki, szakirányú végzettség, gépészmérnök, építészmérnök,
 • Legalább 3 éves, intézmény üzemeltetés területen szerzett tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Épületgépészetben való jártasság és épületfelügyeleti rendszer ismeretek,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Ms Office)
 • Kiváló kommunikációs képesség,
 • Együttműködés, kiváló szervezőképesség.
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gödöllő és környéki lakhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 •  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez,
 • eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a benyújtandó iratokat e-mail esetén pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. július 13.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ címére:

2766 Tápiószele, Külsőmező 15. és/vagy

 • Elektronikus formában az nbgk@nbgk.hu  címre   megküldve.
 • A levél tárgyaként a „Gondnok - osztályvezető” megjelölést kérjük feltüntetni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott jelentkezők meghallgatására várhatóan 2022. július 7-8. között kerül sor, a döntést 2022. július 11-ig hozza meg a meghallgatásra kijelölt Bizottság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Haszonállat-génmegőrzési Intézete

felvételt hirdet

Haszonállat - fajtavédelmi Osztályára

állatgondozó

munkakör betöltésére

 

A munkaviszony időtartama: Határozott idejű 1 éves munkaviszony a meghosszabbítás lehetőségével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

A munkakör betöltésének feltételei: alap- vagy középfokú végzettség,

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • állatgondozással kapcsolatos feladatok,
 • takarmányozás, takarítás, almozás,
 • a gondjaira bízott állatok felügyelete és lelkiismeretes ellátása.

Elvárások:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • megbízható, precíz munkavégzés
 • képesség önálló és csapatmunkára is
 • felelősségteljes munkavégzés.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

 • mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány,
 • szakmai gyakorlat.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez,
 • eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a benyújtandó iratokat elektronikus úton pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

Jelentkezési határidő: Folyamatos

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézet címére: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
 • Elektronikus formában az nbgk@nbgk.hu és a titkarsag.godollo@nbgk.hu címekre.

A levél tárgyaként a „Pályázat állatgondozó” megjelölést kérjük feltüntetni.

 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Haszonállat-génmegőrzési Intézete

felvételt hirdet

a Gondnokságra

Gondnoksági munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű 1 éves munkatörvénykönyves jogviszony a meghosszabbítás lehetőségével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

A munkakör munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az NBGK HGI területén található zöld területek gondozása, növények, parkterület rendezése, (sövényvágás, fűnyírás, hulladék összegyűjtés)
 • Utak, járdák téli-nyári karbantartása, (hó eltakarítás, síkosság mentesítés)
 • Az intézet alap karbantartási munkálatai, (kerítésépítés, épületek javítási/karbantartási) munkálatai, szállítási munkák elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és egyéb juttatások az interjún kerülnek egyeztetésre.

 Elvárások:

 • középfokú végzettség,
 • legalább 1 éves épület karbantartási területen szerzett tapasztalat
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • fizikai terhelhetőség
 • jó kommunikációs képesség,
 • megbízhatóság, precizitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gödöllő és környéki lakhely,
 • B kategóriás vezetői engedély

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez,
 • eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a benyújtandó iratokat e-mail esetén pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

Jelentkezési határidő: Folyamatos

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézet címére 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200. és
 • Elektronikus formában az nbgk@nbgk.hu és a titkarsag.godollo@nbgk.hu címekre.

A levél tárgyaként a „Gondnoksági munkatárs” megjelölést kérjük feltüntetni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Haszonállat-génmegőrzési Intézete

felvételt hirdet

a Gondnokságra

Takarító

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű 1 éves munkatörvénykönyves jogviszony a meghosszabbítás lehetőségével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az irodahelyiségek, tárgyalók, laborhelyiségek, szociális egységek belső területeinek tisztán tartása.
 • Hulladéktároló edények kiürítése, kijelölt helyre való szállítása.
 • Ablakfelületek, világítótestek, radiátorok tisztán tartása. 
 • Egyezteti, jelzi igényét közvetlen felettesének a munkavégzéshez szükséges vegyszerek, tisztítószerek beszerzésére.
 • Aktívan részt vesz a rendezvények lebonyolítását megelőző munkálatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és egyéb juttatások az interjún kerülnek egyeztetésre.

 Elvárások:

 • középfokú végzettség,
 • legalább 3 éves épület szakmait tapasztalat
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • fizikai terhelhetőség
 • jó kommunikációs képesség,
 • megbízhatóság, precizitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Gödöllő és környéki lakhely

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez,
 • eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a benyújtandó iratokat e-mail esetén pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

Jelentkezési határidő: Folyamatos.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézet címére 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200. és
 • Elektronikus formában az nbgk@nbgk.hu és a titkarsag.godollo@nbgk.hu címekre.

A levél tárgyaként a „Takarító” megjelölést kérjük feltüntetni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Haszonállat-génmegőrzési Intézete

felvételt hirdet

a Gondnokságra

Karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű 1 éves munkatörvénykönyves jogviszony a meghosszabbítás lehetőségével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

A munkakör leírása:

 • A vagyontárgyak megóvásának érdekében végzendő, üzemeltetéshez szükséges elektromos hálózatok, ivó- és szennyvíz, gáz és csatorna szakirányú karbantartási, fenntartási, fejlesztési és állagmegóvási munkálatainak elvégzése. 
 • Részt vesz a folyamatos karbantartási munkálatok megszervezésében és végrehajtásában, a vonatkozó hatósági előírások, projektek esetén, azok végrehajtására vonatkozó előírások figyelembevételével. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és egyéb juttatások az interjún kerülnek egyeztetésre.

 Elvárások:

 • középfokú szakirányú végzettség, villanyszerelő, épületgépész
 • legalább 3 éves épület karbantartási területen szerzett tapasztalat
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • fizikai terhelhetőség
 • jó kommunikációs képesség,
 • megbízhatóság, precizitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gödöllő és környéki lakhely,
 • B kategóriás vezetői engedély

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél bérigény megjelölésével,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez,
 • eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a benyújtandó iratokat e-mail esetén pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

Jelentkezési határidő: Folyamatos

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézet címére 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200. és
 • Elektronikus formában az nbgk@nbgk.hu és a titkarsag.godollo@nbgk.hu címekre.

A levél tárgyaként a „Karbantartó” megjelölést kérjük feltüntetni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa.